FANDOM


Ókor Szerkesztés

 1. Az ókori Mezopotámia története
 2. Az ókori Egyiptom története
 3. Palesztína az ókorban
 4. Görög történelem az archaikus korban
 5. A hellénisztikus görög világ története
 6. Róma kialakulása és a köztársaság
 7. A köztásraság átalakulása és a császárság

Középkor Szerkesztés

Egyetemes Szerkesztés

 1. A későrómai állam és Bizánc kialakulása
 2. Bizánc és az iszlám világ
 3. Bizánc és Kelet-Európa
 4. A népvándorlás kora
 5. A hűbériség kora és intézményei
 6. A rendiség és a nemzeti államok kialakulása. Humanizmus és reneszánsz.
 7. A középkori egyház

Magyar Szerkesztés

 1. A magyar nép eredete, vándorlása és honfoglalása
 2. Beilleszkedés Európába: egyházszervezés, az állam megszilárdulása
 3. Az Árpád-kor
 4. Az Anjou-kor
 5. A vegyesházi királyok kora
 6. A Jagelló-kor
 7. Politikai és társadalmi intézmények a középkori Magyarországon

Újkor Szerkesztés

Egyetemes Szerkesztés

 1. Európa demográfiája, gazdasága és társadalma a 16-18. században
 2. A Habsburgok felemelkedése és államaik fejlődése a forradalmi háborúkig
 3. A francia abszolutizmus kialakulása, virágkora és válsága
 4. Az angol politikai és társadalmi modell
 5. Szövetségi rendszerek és katonai konfliktusok a 16-18. századi Európában
 6. Despotizmus és anarchia. A hatalomgyakorlás változatai Kelet-Európában
 7. A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás első szakasza. Az Európán túli világ

Magyar Szerkesztés

 1. Mohács és következményei.
 2. Magyarország az európai gazdaságban: gazdaság és társadalom a 16–18. században
 3. Habsburg-ellenes mozgalmak Bocskaitól II. Rákóczi Ferencig
 4. A török alóli felszabadító háború és a török uralom mérlege, etnikai következményei, demográfia a 18. században
 5. Reformáció és katolikus megújulás, reneszánsz és barokk kultúra. A felvilágosodás korának kultúrája, a nyelvkérdés, a magyar nemzeti ideológia sajátosságai
 6. Magyarország a 18. században
 7. A polgári átalakulás főbb kérdései a magyar reformországgyűléseken

Jelenkor Szerkesztés

Egyetemes Szerkesztés

 1. A francia forradalom és a Szent Szövetség kora Európában (1789-1848)
 2. A modern nemzetállamok kialakulásának és meger ı södésének kora (1848-1914)
 3. A világháborúk kora (1914-1945)
 4. Diktatúrák és demokráciák a 20. században
 5. A kétpólusú világrendszer (1945-1989)
 6. Európa gazdasági és társadalmi viszonyai a 19-20. században
 7. Kultúra, művelődés, életmód és eszmetörténet a 19-20. században

Magyar Szerkesztés

 1. A polgári átalakulás és a modern nemzet kialakulása.
 2. Magyarország a dualizmus korában (1867-1918)
 3. Az I. világháború és a forradalmak kora. A történelmi Magyarország széthullása (1914-1920)
 4. Magyarország a két világháború között (1920-1945)
 5. Magyarország a Szovjetunió érdekszférájában (1945-1990)
 6. Gazdasági, társadalmi változások a modern kori Magyarországon (1848-1990)
 7. Kultúra, művelődés, életmód és eszmék a modern kori Magyarországon (1848-1990)

Egyháztörténet Szerkesztés

 1. Katolikus és protestáns konfesszionalizáció a 16–17. századi Európában
 2. Protestáns felekezetszerveződés Magyarországon a kora újkorban
 3. Katolikus konfesszionalizáció a 16-17. századi Magyarországon
 4. Egyház és pápaság a 18. és a „hosszú” 19. században
 5. Katolikus egyház Magyarországon a szatmári békétől a Monarchia széthullásáig
 6. Egyház és a pápaság a modern korban
 7. Katolicizmus a 20. századi Magyarországon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.